સમાચાર

  • Canton Fair

    કેન્ટન ફેર

    અમે 2006 ના વર્ષથી કેન્ટન ફેરમાં ભાગ લીધો હતો. અને અમે દર વર્ષે 2 સત્રોમાં હાજર રહીએ છીએ. મેળામાં, અમે સામાન્ય રીતે અમારી નવી અને ગરમ વેચવાની વસ્તુઓ બતાવીએ છીએ.
    વધુ વાંચો